Friday, August 23, 2013

pome || Billy Bob Beamer

POMEfr. pocketsleep

k   I  f   n        $ j    o      h      

n       uj   e    r    o      t      
 
y   ;    m  o  f   f  I      t     t     t    

9  j   o     n     u r      i      u    y 

  o   u    h     h   u   f    p   I    s

    s     j    a     b     e   \  r      e  

   &     t    h     u     d    h  u    I 

  s       a   ;   U    - w     I    j    a

 k  I   w    o     e    I     t        u*   

 h     o      j      o      g    o      h    

%      7        b       4       j        o _ ,

     f      o       j    I     o   r    t  o

 [ o     ;  l   e   s   s    s    e      

 b  u    i l     I    t    r  I 

  c     k    h   o      u/   t  

   o      s    t     a    y   a   2

    2 ‘n  f   I   g   h]-   t l  o  

r   . n   a    o    u    r   e    n 

 e    y   p      o    l      I     a   

 s     h     e       d     s    p     l  

 a     l     ‘a    b     in     s     a

     x     d    r      u     m     p   a  

  n    s     a      u     d     I     o    p 

 o  I      t      e     r   i   t  e      r    y

No comments:

Post a Comment