Friday, June 2, 2017

poem || Peter Ganick

POEM FOR MONDAY EVENING.

How the world has sped up,
what an effort to go with it.
so, somehow i slow down without encountering slowdowns while capturing the words i need.


Other times, I'm a racehorse ahead of myself, leading an almost visible pack.
There are some here to cheer or to chastise.
their ideas are flung into the wayside along with other tunes.
their musics are synthetic-intellectual.


Now there is nothing escapes my gaze.
striding through a cafe or a suburban neighborhood with my dog, i am invisible.
and, i have absconded with the night.

poem || Ed Higgins

Oh, you are not

Iggaloo ohyouboohoo COOL/ER than burning
your burning shit when you want something
Get It Now! Pre-approved how you will spend
your angst never to lose selling pebble candelabra.

Come/cum portend your mad dreams thinner than  full-
length thighs. We you owe lots. Never Taking Astounding
Honey-Nut Pills

            Live the life you deserve
            100lbs. of  sweet naked damn
            you’ve won again. ExtraTime. Chocolate fer’two.

We’ll never: it is lovely Be honest with me. Can
I be your weekend Only! Free? What are you/me doing after
bored? Pet food dinner. Oh, you are Bingo and Slots.

            horny•horny•horny•Hi•Honey•Great•Gadgets
            pay nothing  pay nothing  for want something
            free full-length top notched upon me

These SECRETS you’ve won did you know no/no
puffed-heat popularity pills increase the life you & you
can’t deserve it doesn’t hurt did you know(??)
fixing your eyes stereo-staring not working

exothermic as/all/HELL.

poem || Lawrence Upton

Expressions of Interest # 5

svelte; wig ulcer piano keys jiggle; wig dice shimmer hoard; sore bones shiver; lupus lurches tilts itself move to and fro uptight; abscess cut up sheen; zap its wig; zap its wizard; advance; vibrate dative ivories; wife of a king; strip bones wild; wild; wild about ditto; it's easy, wild horse; wilderness ivies mangle wildly at tissue; wile cream-coloured wiliness; will supine off-white wilfully; wilful pivots itself; willing swaps itself ; flare initiate tugs itself.

untamed wiggle its flourish; shake the piano keys its oscillation; jiggle dust its wiggle; shimmer jab its shake; shiver near its ague, quake, thump, initiate; up its flap; tremble. adieu its fluttering; shock ivied, its gleam ulcerates and pits to auxiliary convulsions; its interpretation ages, averts its shudder; duty; aquatic disturbance.

its shimmer? vibrating bones; they're ostentatious.

ulcerates.

quiver ulcers!

swab disorder! paved shivers its head an animal substance en suite; shudder, ulcer infection, in the skull; flutter and pivot, paid; ugly grin; swivel its timid advertisements!

wipe its face!

titanic brains boil, advance in heat, ubiquitous wives, away!

its dissipating sensitivity.

distil head twaddle.

advance its imaginative interest.

aptitude ceases with invitation.

tick; advance booking; its iciest adulation, igneous but usual increase, it’s a headache.

wig midget pin-up dice its wig.

wig duvet advance its wig quite sin it.

wig knocks its wig.

wig uses its wig. wig aplomb its wig until disfigurement its waviness pipit suicide.

siesta it’s excuse me.wig astray its wig.

wig pain its wig.

affright; airtight.

wig awkward its wig.

birthright; black light; bleed white.

wig ulterior divot its wig.

bobwhite; bombsight; box kite, calcite.

wig akin its wig.

campsite, catfight, cockfight, contrite, cordite, Cushite, daylight.

wig ubiquitous its wig.

deadlight, delight, dendrite, despite, dogfight, downlight, downright.

wig almighty its wig waive.

droplight, dust mite, earthlight, excite, eyebright, eyesight, fanlight.

wig tail divot its wig.

felsite, ferrite, finite, fire blight, firefight, firelight, first night, fistfight.

wig.

flashlight, fleabite, floodlight, foresight, forthright, fortnight, frostbite.

its wig.

gall mite, gaslight, gastight, ghostwrite, graphite, green light, gunfight.

wig dicey its wig.

half-light, halite, Hamite, handwrite, headlight, highlight, hindsight, Hittite.

wig waive its wig ultimate.

hoplite, Hussite, ignite, infight, in-flight, incite, indict, indite, insight, in sight.

wig ivied competitive dives stated disband its wig.

invite, key light, lamplight, late blight, Levite, lighttight, lignite, limelight.

wig its wig ultimate cause.

lintwhite, lowlight, marmite, midnight, millwright, moonlight, New Right.

wig too suit divot its wig.

nitrite, off-site, off-white, on sight, on-site, outright, peep sight, penlight.

wig active its wig.

perlite, playwright, polite, preflight, prizefight, pyrite, quartzite, recite, red light.

sight.

wig its wig couch.

red-light, requite, respite, rewrite, rushlight, rust mite, safelight, samite.

wig increase divot its wig.

searchlight, Semite, Servite, Shemite, Shiite, shipwright, sidelight, sit tight.

wig tyro its wig.

saw.

wig its wig coarse.

skintight, skylight, skywrite, slant height, snakebite, snow-white, sound bite.

wig furtherance its wig.

spaceflight, spotlight, stage fright, starlight, sternite, stoplight, streetlight.

wig ultimately its wig.

sip.

wig conflicting its wig combatant.

sunlight, taillight, termite, tonight, torchlight, trothplight, Twelfth Night, twilight.

wig its wig.

typewrite, unite, upright, wainwright, watch night, wax light, Web site.

wig ultimatum its wig.

umbrageous make clear.

wig its wig.

weeknight, wheelwright, white flight, white knight, zinc white.

a raft of a wig its wig.

sever.

world wide web stroke.

wig its wig.

wig eat its wig.

sustain.

covering.

wig sail its wig.

wig indecent its wig.

comprehending swains.

wig carbuncle its wig.

wig pier its wig.

out.

ice swipes.

wig dive its wig.

wig survive its wig.

off-white public room.

wig disuse its wig.

wig pier its wig.

wig its wig.

text || Brandon Theis

subspace communication

ÿØÿà JFIF ÿÛC % # , #&')*) -0-(0%()(ÿÛC ( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((ÿÀ ê < " ÿÄ ÿĵ } !1A Qa "q 2 ‘¡ #B±Á RÑð$3br‚ %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyzƒ„…†‡ˆ‰Š’“”•–—˜™š¢£¤¥¦§¨©ª²³´µ¶·¸¹ºÂÃÄÅÆÇÈÉÊÒÓÔÕÖ×ØÙÚáâãäåæçèéêñòóôõö÷øùúÿÄ ÿĵ w !1 AQ aq "2 B‘¡±Á #3Rð brÑ $4á%ñ &'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz‚ƒ„…†‡ˆ‰Š’“”•–—˜™š¢£¤¥¦§¨©ª²³´µ¶·¸¹ºÂÃÄÅÆÇÈÉÊÒÓÔÕÖ×ØÙÚâãäåæçèéêòóôõö÷øùúÿÚ ?õk}Y1‹˜Ú þð;Ôû‚9ÇáZ O Ân‚D‘}Tæ¹u#ÉŒF€(%Æ[æ>¸ö Ò–8¢•Ôd!- ã*AúŽkÍöÚêzòÁÅ«ÅØêXñPH ö¬»{›ˆÐ˜çyãVÙ‹ È>›‡>üæ¬ B=£í РݹSø 능R,æž ¤z ¹ˆ Y Pc5ºÄH› †SÜ Š¥r™ ¬ec’q9¹ÐŒñTÞ¶.â¬É— ®¨Êç4£b›óPîd`ÈÅXt àÔÒ ®õ¢flÙ±ñ=ݾ à „ Ï ù×M¦ëÖ— ¥Û'üó~ ÿ¯^pæ¡-ƒ kXÔkq\õñp=i~ÐÉÀFzW VRæ´ Ïw £()EXÏ[iÛ‰eT ‚š-£I‘Ió 63øUñ§ éæHî çœ Žê5KÔT(”€= 5‘ÓbŒËåüȽN)£Íaü+úÔ·C }<ÏèiR®ú k±Â1 DÛ‹3ç>Õ$ÓyZthbfWA—ÈQ(ÌPqëüêÄ?5¤Q• ïô¥!¥º0Ý -“ 9õ*\þ¼~•a ÷ ] rv À`VŠ­¤9*"Ýì3S%Ðn 6o ÅMÛØj) ‚Æáx- Cë åVcÒ Iûù r?ÎjÔß5œŽÀ ÈÆ=85bu;ŸýÑNãå ¥”CvÍDZ~iÆê ø ƒÙy4Ø-"hú–ë÷˜žõm! |´Uç°£™ ̪% gh;ppO ªRÛ ­&$Î ÐúÕÛnUÇ¡?ÌÔQ Z@>µ¤^¦U´‹6> x[ÎÙ©ê! Q»yq Épzœv ‘] °~ùÿhÕ “ÿ ôcþ›Kÿ¡ ¯© É'Ô×d½Õ x.NR’} ÿ _Ík©Ëå6Ðñ xÏqŠèZòâ_¿3Ÿ`q\– ‘ª0ÿ`ÿJé º#'c’{’9Ïr}Í4qڜÊ@)‰!@¥"”-?oÒ¦å$^{i<ÕemŒ«ó ØÆ o¯O­hØÄ$³Ùå 9.rÉŽŸ…RŽ5KuHÕ™U‹ '‘ì=ºsëR[a¿v²*«¶ Ï ÷¯žqÔû +Ä›Î\"Jí» x ãŸZ–6*‚s c iÈä ßþª€yRG¼#²ÆÅ9ã þy« ΩjD¥ ðT Ñ îqYÙܽ-¡ áCFC•”çsE•Éü:úœÓ ×±;$ˆ ¹cµ³é‘Á?…$Æ` NØ ¼)úzçô4Ëè¼± ‘á•°¯¿î“Œ†ú …T&Ó3«F ^ò¹ ÅÌ$ ä¡Î>aÇçÒ¨\§ ŽÄw§Êæi\G'œód ¥ ½Q¸–$„¼ aä ò}sØsü뮕gÔó«` Ùd Tä5$ÓÌdb#WŒulí ÿ^ÿ‘ªâA,a×8n™®ØMIhyuhN“´ˆ]ª l Êñ6«>–±´P#£äobx>˜ É\x‹Qœ ²” ‘&?SNU GO *ŠëcÑ#uTbÄ ž¤â«Í­iößën£Ï¢ Çô¯7wº¸9™ ³ÿ= šš+I ÊÒ ã8QXʻ莺yzûLíæñ}² ǽ¼Ò{¶ U üaxù ˆ!ú)sþ Í­¼@€ræ®Á ñåÅ–éÒ²udΨa)G¡§e©ßß³›™ŒÑ©à:…#Ž£ ½«fÙ o› ?±-ÎÖˆ óg JÓG"4#=Åc7vuSŠŠ².¾ß5qÓ?Ö²o úz ×cýjê¸k„ÿ þuJìçQúNßÖ”YlϺèúR] ¬~¾aþTäà)­nBZ– ¹÷"¬Z ô{|÷\ * ñäZý[ùŠ±Í½®:€ ò©“)!¶È¸c´}ãÚ­DŸ6} ¨ $) · üªâ ¸ý Ce$T¹âÂ^?º •Yº ÀÉÚ* ¼}‚QìŸÈUÙÁ+.?¸ óªoQ! \À8Ç$þµ,cTýæa€q’ £ ZÕ ¶P p ýjY?y Wv%~âö à·Ðwªö¸*0 Žp æ»( ^?o™ âöÆ )ÿi pÌ X®à9®çÅÿò “ýåþuÄKÿ zdÑYê %x|Ë:} žà#ÈÝ ãŽƒ5n .Tœ • ™¦èãý, ýÇÿÐM dÏ = ~¦¹ ®zJ6,Dƒ|˜ ï VíÇïP Ÿ˜ ¯n – ÷Ïó5vÙGœœrX ÍËÞ5Q÷Jöç2Ç×#~ *ÖÈû $w'úV| ¿÷‹ Ò´¥]¶1 Ô1§&(ÇB¬o¶ú0X œuúÒ\ó¨· ß·õ¨7 ¿ƒ9ûëüê[Ÿù ¸ÿ¦çúÓ[ (]6R3é) øí, t i.@Û ÿ¦ÇÿA¤?(àÖ—Ñ –¥×ÿ k>;·ó b&Ž§8Èÿ ­) e²ÿ gó a û-Ÿùô¢] =B!÷ˆþù«ˆHo©F73ú Kæ€Ù'¾* å »'ìr öWù ·; ²cû£úÕKÿ– { ‹ü…X ç º ëVÖ¿1"KVÍ¨Ï L¤ úUks‹U>„ÿ:” œT$[)XŒ“õ?ú ªÒqiôf«¶#†ã» üz«Ì¤ÚF Úoë]P^ñË_àguà/ù·ý|Iý+»ÑØ Â5j²Uæ•H=Ç Áø ÿÄ…øéq'ô®ãHÿ‘nÐc >Oä+Ó‚ºIŸ<ݪHá5 <éÞ$ ŒùL¬ÑŸUôü*ì}k ñ —› ÌÊwCó+ú Á¬ ¸éÚ… ] ž®äÀ|¢€=«·µð¥ˆ‚'žâb\ 8^HÎ+B éQã0»ÿ¾æ‘J óÀ¼ô§í>Õé‘iz|_êì¡ UÏó«K J0°Æ QH¥ Évç  H?‰HúU‚‚˜câ¹Î‚¤¤y³’xÜ?™©Da†T‚)²Æ N:äƒüê1 ^T‘ô­dÉŠ êÊ „+s r©ìê sz ƒlæ`ö’KlËÑs¹?#Èü ui+ n ½êO•ÇÊ ‡ ÷4Œå ™ãš¾…¨èÒùíj.-U6–€ 1î: ®+Ÿ¾eŸl­"– Ÿ“‘œ}ßnß…{ÅÐ ívÀPy>•ÀøŸÃÖ·Ú„ 6òI ¹hÀÁmØÉ `ðÊÚ QÆ´×9ç ¦3mn /˜ *‹ÐqÈ?SŠ¯j å Hå@Æ hk–ÇE»6·d3Œ h†w© =GcYÖYعÎpzõëE(8½Lñu#8§ æG‹ÇüJ$ÿy qS.%“Žrk¶ñ ü‚dÿy qÒŒË'ÔÖU÷:0+Üù–´“›Ì Ï—'þ‚iÖœË ?Ùþf›£./€#¬rsÿ 5cO@ÓÄ:ð¿Ì×*= Ih¥¥”ycørkJ ÂÌ™ä† ´M¯. ½ÇæjäC3)ïïR£ïšý’!þ®Ô{1ý MxBØDù+–<šŒ ‹QÐÜþ ¨]k6 rI T' Ç Æ«•É™ó(­B9A¼¶rF ©'Ó‘V'9ÔdÇ#Ï'#¿ZÉ X¡ ³GŸ@£ü*½ßˆm­.WÍ MØ“1üÜ`ý+EJ] ”«Ao$_ ]‘ i¼¬„ž}±P°œ·HT{¾ •s“ø•ZFÙ •'Œ€8ýj¹ñ …° ûèÿA[Æ„í±„±TÓÜíRF1C m,„ò¹ÁÉ«Š Ñ- z`~‚¼Ù¼Ax ÀŸë]Ɖ|÷Úm¬³* ó a ªR”UØéb!Q¸£Ex’aœ æ˜ t€ 枃 ÜgþzµK rtëXlΛ\ŸS_õ qOþ:*F?;tû”š®D“ Ý ÿA …s:ÿº?­hÖ¿2Q-·üz úŸçR –â™ ü{Œœ ŸçRªŽMDQl¯b Î Rÿú 6'ØŸæjň êÿú 4sdßSüÍvR^ÿõØä®ÿvÿ®§Sðÿþ@r úy ä+Ó< ‰&„ Ô0ó_‚3ØWš|> Ñ&ö¹ äµé^ 9Зþº·ò Þ¶G€ÿ‰"ç‹ ¹U 0=ëÎFyúW£x¯þ@ _AüëΉùM š›ž·iÍ­·ýs_ý TÕ^ÈæÒ×þ¹¯þ‚*|Ô³d- ”R §ŠÈmX¤ï  W!±Þ¶Hª2é–Îí!V NN °^e„Ä"I#}Þ§ð¨b¹†PÆ9 2xè*I£ $ÉœngÒª[Ø4 8 ®]01Ç5m E•–7'c£} T¥8®|Ø])$À߆ ÜEÿ=Só ù F 7JgƒÈ÷®RýOöŧ§ ÿú u± UIô ÊߌêÖ õÁÿô:KDÉ’¹ç^<‰_Ä ’9 §ò®~1†ü+¥ñ°ÿ‰üÇý„þUÎŽ ¢ä[S Ń:c ¾µÉÉ .ø Û u¾+ÿ [ ¾µÍ0 v ²Gë\µ•Ùë`Ÿ¸Ë m³‹ØÏyN1ÿ 5>›nËt£ !Gõ­-1CN :!«zt*u Œ º‹ü f© ¼Æ]¼,Lœc-ÇçVÒ"%_¥iÛZ ,ädži^Ø#g îõ¦é{Éš)û¬ó? È æÉ Ÿ Np ~µÉÎêĘԱ÷í^¡}a æ»c Ìjêm³’9 öª×z [Ë$k< 9Æ A®ü=&àš<Ï{s·0¹ÀÀèµèpx~ÖL žy;òçúU˜|;§+¯îXó݉®•‡{œÞÙ h4Û¥å‘Wê⣸±š)íã#t²œ( 9<`~µë£BÓ• ˆxïÏjómR ˆm d( R„u^ O~*eO”¥+‘ßè· V h–2áòèpON ÏZë|&¹Ñ,úäLßÒ³u›Y§Ñᕠ‰ ³œ ¼c' OrkkÂ\hV¾Ò7ô®|Z´ ¬ ÷ËÀ––è)åglþu2¸VñÈÅD mÝéëþ ãõ§H?väŒ x¯1¯zÇ®ž†¦ª¤Nù òÍ ô M ›˜ÇN?­ZÕcÿJ| |¤ÿÐ A Mä@ú ÖzKæLvù B™…}‰ ™©a ä05Au+XCE$ß8= “ü…> ZÝO pãý˜ ÒŠcrEû4ùSýé?ô*c [ þñþfŸ§ÜE-¬.¤« !da† aŒŠtà ? ï ækºœ}ï»ò9+¿Ý¿ë©Ñ|<_ø’Oÿ_/ü–½ Àÿò úLßÈWžü; ñ%Ÿ ùy äµè> çB?õÙ¿ ®¾ˆðŸñ$_ñO: ×û¿Ö¼âN z?Š ä uþïõ¯9aòdÓHš SÖ4þl­?ë’ÿè"¬Õ]7þµÃ k™ÞW Ù˜äõÇó¬ªFìïÂJÐ; ܸ݅ØÄr=*·ÝzìOäk“ÒcH\H¶k¼t`T :èôë“ ²ÎÐ’X(ò÷ŒñŸJQZ œèÔ‡P±‚=²Ý@¯Ð‚üŠmÆ«§6BÜ+ U o¥<Ý9lÅg Ð ’Ò<×Ì —d>‘IÿÄÖ®$ûX÷0&]ž#ÓIÏ6£ùŠ›V\6zÿúë/Åw •¥õ¤¿e C‡te\gß½bÞ]ë÷ ØXÅ¿¿îøÇ®I®º2å… # z­¦tÖÒÆ¿y”qÜÔßh X š1Ï÷…q Ù~'nE ª RÉþ4 ÄÌ>i,£ ò%tsÏùL9"º ³êV¡óããýªó½DÈú­¼¦D Ú•}ŽJ ˜uÏlã …]þÃñ 6©d€õýèþ‚’ \­Á¸¸Ôôùœ.6»³f¡©ËtUâ¶cuˬéwVñù{ mäüÇ ÇÛЃ[^ Ä^ ³v bFêqØVRè·÷S;=ÐX¦“|ˆ `OLŸ ­ÛkIím «,s@‡#1ãŸæ+ Ô¥V6Føz±£;±'†Úây¥yY|×.UeÀ ¦-žœ¤ –ÿyÉ®¯ÂºE äŽ÷ö³E ²`6}2½«¦] CP<» d ­9þ‚¸^ ªz³ÑXê] Â[Þ£|¦I ±µI ñ·fŸ¨4¶ï Å „•á”g »È¬4Õl®“ ø¥cŸz™c³Û”Ò­ ¦åcýiýVOFÄñ±è ,Œ\– ¹l~ §X. ÿ© ‹Šôƒr± åØX/°· Z‚òm­µ-•‡÷ A ÒµXg ¦o }lyÕœ q01à $c ÏøV® V+dŽFU‘²qÈÏÓ5Ø hjqóçªò8TU?Ê–KË»“åÜJ]OgÁ •m |¦SÄ9«X§ðø £Mÿ_-ü–»ÿ œèGþ»·ò ÅéÖé ìD »Ãax >»/ ÿÈ ¿ë» ![t<éFÓo¹£âŸùÝ »ýkÏ:© ¯CñGü€®¿Ýþµç‹ß>•QØʦçªiŸò ´ÿ®Kÿ Š·U4¿ù Yÿ×%ÿÐjæ=k&t-„¤¥¥Á¤ ­5þã} y{x›]OùzN=Wÿ­N>-ÖÌ© I ÏRPsúW::]6Ž¦éÕüEc J˜Pr›†wllqôÏåVü5 ƒK “‘ ²(?ð#\ ö­¨*Yß´q Ѩª¹\cË) ¡ÇÖ­¿‹otë›»ha ãK‰6’y#uhíbT[Ñ šóSñ ù6ï±BO`ßýz‘þ \ Ëiàû ¨Ð~ÎG£uVÈ®Bá3¬[ƒÚÝ¿ô:È B_N—o¨= J͸ñ½£j Íö{„ › ÆIçù¡NîÈ—¢»>†´ TeQ v V0 B m ‰èkæc ç­Ôß÷Û 9-¤<}¢^ Ú4ù˜´>š‰@]ßÂNA j # CÖ¼ïáË=– c‹u ÊÆp|æýâ™La û¸*zv5Õ蚬º‚Ý -Ö/&v„„ °Êã'8 µR‹Já '¢6·‘¿æù»{~4æ} õÈ F1« x犂á¤[IäU £F`}p æ³4- FL ’qŽ¹ 0P+Ÿ^æ¼ÏÁ^3Õµ}zÒÂö 8íæFcåFwð29Ï é óŒc êOòª±<Ã]Ø¿Ê §« ³†éÉéDˆOÊ£ž¸4ÅVÞ n »! ¬˜ù¨ ÇÌ ã]‡€‡üH_?óÝ¿ ®>ÁO˜¤ƒ•#¯ ì| ÿ 9ÿ–íü¨èe?‰ ( ñ"ºÿwúןª’§#šô/ Ú-Ð Ýþ¢¹¤Ñ ´ß¶¬É´¡}›N :¨ìaQ6ô;M'þAÖ õÉ ô ½Š¥¤ ø—Ùÿ×5ÿÐk@ }k'¹Ð¶" — üR @y ìpA ¶j ‚ ,¹}ÌÇq(v ÷5vòx¢…¶: ï Ç -"Ç dfUR sÈ®hÆç{e}ZÚÞ üÿ!Yã €GÊIÎ:óϽY¸1µýøpB¥Ìˆw ‘ósœ{š­®ÛÎò5¼9 ?h'j ØýîsôÇz–þ Rþö ÜM¨¹mÀá ç¦ÜsWË¥‰æÖâ)V%2Ń ’„ õüêµÄfY T Ý 0 ‹•„Í as‚21 3žO ÇéLKÈ!Õ">j±K’̱òBï8Æ8Æ(PÔ|åÏ [yPiñˆ¦ R?xI\òr=;×2Ð{py ¯Añ~¦šÆ›ntèç–0Ào ~R}}«ŒK ¹NÕ ˜ƒ‚28>”å ¥¡0•ã©™<$’Iì:Šä¤Ð·xª}]®É ×h…—$|ª¹ ?ìôí^ŠÞ ÕUƒ½¤û1 ºH¬y4Ç Ÿ8 Ï "šnádÍß !m PXÿÖG Ö´mzÒûS–Íí¡ ÆØd,ÄíÀþ ^‘ rC yÍi-«”^>^†‘l‰}Äðœwâ…æ Kb“Äw|ªN}ûROÐ <` _ _»]‡ ~¼ö¥¸²•AÈËw ¬‹”mÜ™“ Œ°ëØf» q¡L?éá¿•s6Öä\FÒ& 9 tþ h—8ÆVäð~”ú Tø‘¥âN4;³þÏõ ÌÁ®„ÑþÄ-òDf=ûý{ã Òø˜ãCºú Q\ qÛž¼UÁ] T“OCÓôc :ÈúÆ¿Ê´ÇÞ¬ !ÈÓ4ì.C*‚}>Z¥áí~óRÕîí.tÙm’ pì¤ †#¯C‘Ïãùa-Íã±Ñšiâ”óšni òÙ|u¥Y ²jZHQÁ " çš®Þ:ЯSå»ÐåaÁÚŠÄ~B¼¶ãà Š ýLºtßI™?šÔú  iú—›5Œ&/,©+t “‘Û>ÔJ Ú3hNòJHôKo è–R3A©ZÄÄc÷HÀãð ^ëÇú }ëÅsœÿ¨sý+Ë5 &ö yôõ€[Þ´¬ r¦Ò9ÈëÒ²ZKœœN£× Šó牔u¶‡« SÙ Ä_ ¦ Ò'od¶j©7Ä_ È‚êFÁÁ ¸9üMy I8ÿ—§ Ø Q´§ =ä™ÿ| ÏëR4ú”?« °~$iJ› N¿d<• ( úõª üB² è÷½sÑ y{M ~k§#þº …æµÿžŽÇþ i}bL>« ÔôÙþ#Ÿùe¤Î U Ò¨Oñ rÄ 25 Àÿ óß6Û´27üÓ$eda ¤€ pvâ«ÛH^ ¡Ç㫹b'ì`2Žrsô¦¿Ä AKDºm¸eùNàO? s·3 ´Ï u;Qpà Р‚êÓÏK›…‘ƒ¬å1Î1ÉìkxVhÆXxÜé¢ñΰÓ![kd!¸ÂcžÜæµbø“®‰ rZÙ’§ d#ù5p:da"‘¾ó‰Pnöäâ­Ü[¤“ù¤°ýÚ1U$d‘É­%]‰aãØÞñ ‹oõ½> [»[DA(`W Æ9ÜH k‚Öš1 ja† ƒæ*ŠYÛ'¸àpGå[ #–="d…ZàÛJ ‘ ç$ œ ¸¬†Ô4òÙ[õÿuáeþY®º-8ÞG ‰ -KDÏÕR zL ÆÌB§9 ž &¦¼[U‚5ˆ)`ê¥Ãœ?© {‰Ÿ¿RjG¸²Tó-Ð ˜ ¥ø8ú >Ö˜Ìp®=“5æÔ““g·J*1KB &ÁrV _ëJ¿f Ù`Ç µ!¾s€ˆß\ ¤ŒÏ;¨Ê¡v %Éëô¨I³K¥ÿ M ~rnŠÞÝxÉRrWëÅU¸{ˆ%)*à G"´í 'ÚFK mÈüjäÚZj7÷ Ë)Œ4€ Øëüª”Wb[}ÎoÌ•º\.?ÙJŠãrà´ò6 ³,q$®Š 2ÌOõ¨äPª6„ )çh­ ŠD6Û §çìólÉr $äžkNßþA—ƒ¿Ú ò4ƃÎÔnaF » $tÂçúS-åÍ…ÆN3uý Tt_2 ãmNÔ dcÍOý Õ™\ Èÿžh?ñÚÎ Ž ©Ì«ŸÈÕ—oÞ þ è5Mè(¢ŸÄ)1ql¡€ b }+ H¼×ʾ{Ÿ— Ò|C—7ð Æ ú-sV ßjô)?u N'øŒ†(‡–¹ç9è)$ˆc… I ùSñ¥’¨ÈÏ`ÊÇ Ž{ T–T «¸#Þ¥” ÇëQâ –Þ5ñ ½‹YC¬Þ­¡ 0ïù *~Ÿx÷ Ùçp_yíךæûšÕÓŽ ·ÔÿèUJmîÄ¢“Ñ ½}sr’I hž $ 9 œ 1Ö«( ¿ñã ŸZ—Q e´¸•œ¯”7 õl ©gd²3/ÚâP¿ß ÿ:ðæúŸK X DËûÍ5Oû£ ©ii#‘ýžÿƒcúÕˆt‹©Y Þx%v G Óì%e ÆÜ @õÇ4B<Ó± ö}‚€^Îå=Ú‘l´Þ¹¼O£ ð«r$²Ü ‡ ¸ = "ÝÌ ^Ýøÿ¦`Ó²`B¶V •¼¼CîMiiwpX¯”/ËÄÒ¬„ÉÔ ëéƒU>Þ¼

3 poems || Volodymyr Bilyk

Song in Solresol

Solremifa simisol solremifa
Si Si Si

Domilado remisoldo Remiredo Remiremi 

Sifalado Sidoresi 

Doredo Domifala
Fasido Farefado 
Mirefare Lamisifa Fasimire
Miladomi Dore Midomisi 

Fa simisol Solremifa
Fa misilala solfala dore domiresi
domi mirefado 
Si Si Si

Mirodosol sofa dore doremifa sol
la do si si si
domifare remila milasi solsisol
relasolmi resire
mido solfasifa mimidola milalasi

remisisol fasido misisimi siladola 
fasisolfa refasolmi laladofa 

mifasifa silasila lafa


As I Was Trying to Type in the Station of the Metro as SMS

44466-84433-777782844466666-666333-84433-6338777666

84433-2772777444844466666-666333-84433777733-3332222337777-44466-84433-22277766693

733825557777-66666-2-9338-22555222255-2266688444


Being Cynical is Easy in Tap Code

..... ....  ... ....  .... .....  /  
.. ...  . .  ..... .  . .....  /  
. ....  . .....  . ...  ... ....  . ....  . .....  . ....  /  
.... ....  .. ...  .. ....  .... ...  /  
... ..  . .....  .... ...  .... ...  . .  .. ..  . .....  /  
. .  .... ...  /  .. ....  .. .  /  
..... ....  ... ....  .... .....  /  
..... ..  . .....  .... ..  . .....  /  
.... ..  . .....  . .  ... .  ... .  ..... ....  /  
. .....  ..... ...  ... .....  . .....  . ...  .... ....  .. ....  ... ...  .. ..  /  
.... ....  ... ....  /  
.. .  .. ....  ... ...  . ....  /  
.... ...  ... ....  ... ..  . .....  .... ....  .. ...  .. ....  ... ...  .. ..  /  
.. ....  ... ...  .... ....  . .....  .... ..  . .....  .... ...  .... ....  .. ....  ... ...  .. ..  /  
. ..  .... .....  .... ....  /  
.... ....  .. ...  . .....  .... ..  . .....  /  
.. ....  .... ...  /  
... ...  ... ....  .... ....  .. ...  .. ....  ... ...  .. ..  /  
. ..  .... .....  .... ....  /  
. ....  ... ....  .... ....  .... ...  /  
. ..  . .....  . ...  . .  .... .....  .... ...  . .....  /  
. ....  ... ....  .... ....  .... ...  /  
... .  ... ....  ... ....  . ...  /  
.. .  .... .....  ... ...  /  
..... ..  .. ...  . .....  ... ...  /  
.... ....  .. ...  . .....  .... ..  . .....  /  
. .  .... ..  . .....  /  
... .  ... ....  .... ....  .... ...  /  
... ....  .. .  /  
. ....  ... ....  .... ....  .... ...