Monday, August 11, 2014

2 pomes || Billy Bob Beamer

POME
 
Y]r fo[ o t\ f u]rbal[l

[]][]\[5 L7


T o[en a]il

Co[t [ta] ge su ]nam[by

Th[se]a[/Bye]ep Ru]g
 

Che[es yd]raw n[ in]g

Oer[man tler]as[]u]\re

 
Yroi[n I   ]ni\ [m y slic]

E as[t ra l a ]mid (&*^%%*

((“}{}}”:   dle ku[f folg fo g]

 
E r]ta [m be gntli] ke/et

\S/u[m] m/er[thu]d[/]
 
 
 
POMERi g a boÚùom                                                                  
 sartiricalhe G r, ting raiñSnswe et prOpEÐìps!sunune 
 br a i n GrGde dis to earoombre
seechur e thies tuice pyRrx, M iform enFt.      no    
 
                   poru iaidm ebment o
 
f mu ck lib r tu om u c oPO ME Îé
 
 
 fl÷ø y? thanke ê^cl Rreplace wer, M uUróêëë
¤öþ ñ¾êìëê¾û¤¤êõ¾ëö
b¤üØ
 ve
     Ed irn inevi nehnih
 
 
 
 (rindyl iri Ô by       e) dcse laUca¤¤p nth ne ew it h bud sp lay fla     k[e]a ba
 
   und duba bit tub vesif fer entia teicle s c ale but terpu
 s s    ::/][     å fu  w Wu  fu  wu
t st.
 
 
) abop pm PRN  (PS (motpf)mp f/p///ppp ff fpi p  j iìoM rter         Òi tt  odd                              r   e     fe o     e ver  
 Dis E   o wach ge h  
  arter    
 
                                           sin 4Jun    mee
 
   siar in ated m m popo di al lely    beatifor sy i(ch) tic          “Hearts 
, wit ches us’d’dw y ih e  o  r e
Ur
 h n  
  èf
alght
?

No comments:

Post a Comment