Sunday, July 19, 2015

2 pomes || billy bob beamer

POMEfors un r a
capture­OݵªxËô£þ?îƒ

£ú                                  cÿ 
~
úc £ÿ ÷2a‡‹Ñ:³qº W6RÚlq¦úÜ"Âún }®{}¶)õïU½Nʬ§Ð†ÕMdÌU[}:}lÿ Ÿ¹ŸžŽ l'i×—Šaÿ uW‹Ùiãs‑æ¹ ýõa¿§¢u©ÇȪ.SÄ–ŸÌªçÿ „Æ æ¹‑0
ƒÅ‑£¬US1à á=%Ò~fu
q3žÞ‹is‘›s²³›ˆú±èÊ,Ö×`wr k´Yô½»va±sî÷Üžat8Ý7+ì}C£<uú¯ª’tµµïÝè»è»Ú}‹

Ásfos:‡Ðmn­soó GääWšÎœ1«oI¿Övog¥.u ©×úžo¿ÑÜfÖz‑ ým%<óõs©²NÛ:  /'þa¥©!¯ãÃÿ ¡3{‘íú_d
ÿмar“MZ*êt€z aP­Íä0}¬wïmQig¨lÈÊcŧnKAo vUéNáí üë©j n+1×9×ô,‡M7sf%¿ºïÎÛ¹ìÊvMT_h«ªÔt7üöÿ 7 ÏͪÇ~r¢ÜG³¸ kÜëúîš­­ÎâZ{z
9 oMôå>ú±ï¸UÔêÝ;¨7ù»ÙùµØäª}¥÷äâÓ¶ö{z¯JpÑíüëéb†ÌVb5®s²:&C¿Co6bZ 5ߺÔÖÎÀvw«‘ Y£¨Ñý; hIäc·óšïÜX&çÏÓ$üWUeyNȧ‑ûE]R¡=
ìÈgæÕ k
scre e ech
```````````````````````````````````````````````||||

POMEartaud 7 x 7
 
& to cabals what appeal

the sunk actor the scalpel

sweetpotato bristling breath

blindspots charred meat a soft flop

 
flaming seized rice at bloody

eggwhite totem  swollen sacs?

No comments:

Post a Comment