Saturday, December 18, 2010

collaboration || Warren Fry & Jim Leftwich

Five What

In, a, .welk\;po eeeee; ini; xado.
f,efe. meerr ee;l' te\ or te\ state-fo] oe\ offomg]
merer: a, te\ mer welk\Wy;a'yt;po matty he\]
efe by efe ini-n yue\ te\ tate geog.d/ wone;'n
geecof [l'[ toel reeeeeeege?
Jeeb welk\ offomg;po v[omg]ent bunr.e weut, tu.e niy rerem
eee[e]eee\iw au te\ od dr.it pe [ ini a ] welk\uam;po
m,i.i/aeeeeeee'rr\ te\ isu da Ini lnine ['k.d
ell;po] tme\ [ f,efe offomg v[omg]eeeeent
bunr.e welk\weut;po, tu.e niy] tue\ zaup te\ iek, klewa ini.

Seven What

onionuzii na!
Sog X oY ou poi;pJa; YeiM yop lewoe Wipe Ere Yig
Urrrrrrrrrrrr
Inba Payt grrrrrr-fitij huuuuukeiuk, l it'reath it poure biers.talp;
oY;0' [G. i[c/e=aki;jelajolaju] \biern. treeen kob ja Jehe kuio
Hi.ro.t]e]oaieu[\/op NEW Ove\er, l]ooom Poure lib [ nop o,
Wide Ere Yig Yig
heer W o rtr gea,r. woje kagalay\[e\/;le' wa egriy wul
q\u] e [day hib l gUYI : i ;oi W] ay [x\p[e t z] ra\v ]t eby tib
i,tutrt [G. i[c/e=aki;jelajolaju] we
Wise Ere Yig Yig Yig
hivef jixs viens/E., rekateu ] rO [e\t raiser Ay,ay/z.riturIt/ye
Ruhu-up nap]e x[u]z\i]v \u
onionuzii na!


No comments:

Post a Comment