Thursday, March 15, 2018

Dory Lee Bass Jr. - Smothering "Euouae" with Extreme Prejudice

ee a oueau euu uauoee eauoue oe uoue oeau eu ee u eoa oua eouuae e eou ae eu e ueuoa ouueae uuaoee ueoaue e oe a euae uueao eou uaeoe ouueae ueuoae u ua auoeue uaoee ouuea uuoeae e eaouu e oe ueoe uueoa e oeue uue eauuo e ouu ou uueaoe u uo eu e ao e ouae ee aeou uoee oaeu uee eue oue aeouue ue ue uoue uae uua uauo u ouee ue uuaeoe oeuua o ue ua uaoue auu uaeoue uaoeu uouae ee oee ae euao oueu uoaeue e ou uuao ueue auoee uue oea uou oee ue euou eouau ueuao e e ee auuee aee u auoeue aoeuu u e u uuo aueo aue ueou ue eouue uauee e auoe aue ue oaue a eauu ouau eoe ouauee oeuaue e ae oeuua ouue euo ouuee uaouee uuae euau aoueue au euoe uuoe u uouaee ueuaoe uuae ao u auo ue oue uauee aee ue uueoa oaeuu aeuue aueue u ua euao e uaeu uuoeae o euuae oee e auoe auoeu auouee uoe o uueo uuoe uoeaue euaue auuoe uae auu eoae uoe oe u euuaoe ao euue uo uao uaou auou uee ouu e uao uo oe ao aueuo uuaoe e ee ee aueuoe ueua ue aouuee euou a oe eoua e uoe eae a ae uau e uoa u ee oue euaoe euoa uoe ae uee uaeue oeauue e oeauu uee oe au ou ouaee euoua uaoe e aoee eoau uee eouau o oee euoaue uou u ue ueo eouu uaue uuaoe uoua uu uaoe uu ueaue aeoue o uuoa auoeu u uoae eoue aue uoeu u e ouaeue ee euo aou e oe euaoe aeuoe uue uu o e uoee a uoae aoeuue oaeue aouu ae aue ue uea eu ouae eu uueoe ue oeuu aue eo u ouaeu uouae uoea oue ueuoae uoeua aou uaue eauoe u ae uuao oue uuoe e ue oue e eue uaoe uoeua euaoue e e u oe auue euaoue oe e ue e e e oueau e oae uaue u oaeuue oe euouae eoa ueoaue e u uauoe uoa oaue ueauoe e eue oe ue uae oau uee ueao aeo ouau euuao eoauue eoauu ue e eaouu uauoe auoue oeuuae ae oeauue ae ou oauue uuoee e e aueu ue ue ee eaue uae o aeue e auuoee ueuaoe oe ue oaue eouua ueoau eua a uouae oa ue eoaue aouu ueauo oauuee auueo uae u uaeue ouue aueoe e e ae eo ueue aee uaee ueuo euua ao aue e u uuaeo e e ueoua oaue uue oa uoae oeuaue ouaeue e u e e euauoe auouee euue oeaue uouea uoua aoue ea oae uuae e aoe ee ao e uaeo ueoe eoua ou eaue oe o u eue oueuae ee oe ouaue ouaue aue u au o e uou e aueoe euuo e oe ue aueou o uua ue uueaoe aeuo e uoe eao ue uoae eu uoaeu uoeau eauoue ae uue aoe aeouu oae auuoee ueue aoue oau oauue ueaoue uuee uaeoue aeo uoa e e uuoea oua e oeuu uoae e aee auueoe o euauo uae eue euua uue uaue euuo oe ou u eauu ea u oa e uu uuaeoe uauoe eoue uaueoe ue ae uaue eouuae ueuoe uoaue oeu aeue u eue e ue ueau auuo ue oueu oauue uuaoee auuee oe oue uoaeue uue e e aue aue ueao ou ae uu e uuee ae e ee oeae euuae ueuoe ue e uuae aue eoe o aeuuo ueo eauo e uuaee uaeou e uoa uoaee ouae uueoae ue oe aueoue o auu uo uue e eao euuoe oaueue uaoe uue e oae uu oeauu ouee uu auoue euoaue ou uau uuee aueue uoe oee aoue e uoee a e ueuao oeu a eu uaoue ue aeuuo oue uea oauu uoaee eoe ueouae eua euue a au uueae ue ae euuoa auueoe aue ue euuoae ee ue oeue eouae aoue ouaee e ouaue ue ae ueoae ouua euuaoe ue u uo e ueoa u euouae uu eue oa ueauo eauuoe e uuoae uuoa oeue aee uuoee oueuae aeu ea euoua u e auueo aueou au oeue aeuou ae uo uoe ee eaoue u auo a a aeuou uoe aeoue ueu aouuee ueoua uaeo e uoeae o uoea a a aoeu uoe u e aouee euoue o e auou e ueouae auoe auo ouue uue uae e oueae auuoe uae ueuae oau e e aoe aeoe ueoue oeu uoue e ueuo uaee ue e uae auoue uaeuo ee u oae ue ouuaee e euauoe a oaeuue oe ou ee a e o eoauu uee ee aeuue ouea uoe euuoae oue oae aueoue e aeou auue e uua oauee aeuu oe u uuee aou uoe au euoe e ouee oeuue ueo euo a ee aoue auue aoe uaoue aee euoa oe ue uaoeue ua ouee eoau ae eauo eue eauue e uoue aeuuoe e u ouuaee ouue uo aoe eua oaueu au e ua uauo uuaeo e eaue eo uau uuoe ouuae ua e uoee uaeoe e ueuoa eouu oaee uo ouuae uee uuae oauee ue aoeue oe eauue ueoa eu ueu auee uuea aoueu ua uauoee oe uuoae e eou o a ou e auuo uoe a uaoe uee ee ee oueua ua euu oeuuae eaou uauoe e uae ae euoae ueoae ueoe oeaue uoau u euuoe eu oueua eaouue oue oeae ae ue aueuoe uaou ue uoeae uue ouae uau uouee ae uueae e e e uua uee aeue e ue eaoe eouue uaeu eoauue eo oaeu oauuee aue uue uoueae eau e aeuu aeuo uouee auoe ueaou uouea uaoee uaue ue uoae e eou ue oeua uu eaoue e euue uoueae oeu eo aeuoue uoe oaueue uo auee uuo e euoau au uue ueae e oe e e aoeue au o uou eue uoeu oe ue uoe ueau ea ouae uuoaee a uuaoe e uoeuae ueu u auee aouee eoae ue uoeuae e eoe oueae aeuoe auoee e oeua oueaue ue ae ouu eaoe oaeue ueauoe oaue ee eau auoe aeu eue uuoe aeue uuoe e e aouue ae uaoue u ueaou oeuau uaeou euoue eouae o uueoae ouue oaueu ae eaou aueu oae oa uuaee euae uuaoe ua ouea euu ue uoau auoue u eauuoe e e uo uoauee ee euuao eue eoue auue e uuae au uoue e e uoaeu oue uoeaue uae oua uo eaouue oueaue eae uuoea uae uoeau uuoaee ouuae eauoe oe oua ouauee o uaeuoe aou ueua ou e oe e e eu aue e ueaoe eouua uaueoe ouua eae ueaoe ueoe aueo eaue aoeu uaee eae ue uaee oue ae u uueao uue oeuae euoe au ueae ueo uoaue ouu ue e ue uaueo eau a oueue oaue eauou oeau e aue eau uouaee ueae uu u uuoae eoue oeuue ae uaoeue ueoue ouuae aoueue oue e auue e eoaue uuea uae uee aeouue ue uae ouae oue uaoe aue aeu euaou uaoeu euu uoaue ua e e uea ueae uoeue e u ouaeu euau e ae aoeuu uuo eae oauue oe uaouee ouaue e ueaue oee a e aoe uouae ue uaueo oaeuu oeuae e euoe euaue u uea ae ouuee ou uue oue auuoe e ue eae eouaue uao uee a oea aouue auo uoeue ea eo ouue e e eu uue oeuau auee ue oau ae uuoae uoue o oae euuoa ua ua uaeuo o ueoau oe uuo ueou aeuoue aoee ae au e ueaoue o euaou uo uae e aeoe euoau uu eoe eu u euoae aoe euauo ue ueuae euae u ouuea oauu eouaue ue uoaue ue auue ea aue e o auuoe eauuo aoue auu oueue euae uaeuoe aoueu oaee eue ue ueue auoe uueoe uoauee e ueu ue uae euo oa uoe aueuo ee u eauou aeu aeuuoe uueo aeouu oue aoe uao uu eoe e u eua aoeuue uoe aouue a aouue e

Monday, March 12, 2018

Irene Koronas - Eight Poems

1.
delete


woven slips
into gesso blocks

velocity
an abrupt cast

iron chair
with loft claws

a polyglot grid
rivers traffic

sore privacy
a terminal point

anonymous jest

***
2. 
49-inch square

redux women
command meteorics

outliers
coeval as slopes
the cornice

and bosom template
pulse below
tits a refer

pink kite
undertone spikes
little sister 1962 ledger

tacking nails
47 ½ by 23 ¾ inch
emblem

***
3. 
irreal

tricks
drag rectangle
clumps

procreate graze
jumps
the seventh swift

rose stump
speech

lint
under
pank circles
***
4. 
add with


the top container
envelopes gate

saga struck
her saline font

ultimatum
proto i gallops

***
5. 
tacitus


a galilean
staple on gum
turquoise

snarly rust
teutonic lack

terre verte
fresco bole

reseda luteols
arzica bona et bella

ground travertine
hydrate

questo si fa artifitiamente
chessi fa d azurro della mongnia

blend in carbonate

*** 
 6. 
declivity


slope
salvatiche

roots upholster

pampose lacuni

azurite lumps
wall veins

storm myth

daunts orpheus
dirty locusts

paper bag sonnets
a quarter toss

hecatomb toss
eight spikes

quai des orfevres

beat the dainty
pinch

*** 
 7. 
still hold


yes sinks
the besiege

red vespers

3 sorcerers
7 hundred wax candles

half fainting
also soft

babylonian
garden shul

spittle from cursive

scroll little pause

tzaddikim sticks
emerge

***
8. 
cauthen


unit pee
an ethological
kibitzer

antwerpian
aniline uniform

with resin
distill

barrel idiom
compresses pigment

transmits sonority
parallels incubation

gnomic fetish
gothic ithica

drains into box

splay pricks
tilt vice

Monday, March 5, 2018

Felino A. Soriano - from This How My Speaking Moves

Touch Sound Philosophy

                   Chordal
         passion          pianoing into
the trumpet of my good hand’s attempt
at becoming translucent in behavior.
This duo of fathom:
two windows
two wisdoms
      :  mirrors into devotion I’ve
for my familial connection in teaching
my voice to move through a darkened
application of night’s ongoing streak of
achromatic monotony

***
Toward What it means to Never Misremember my Daughter
                                                                                                 --for Mia

From the intent of what my
spirit clarifies

                    which it means to dissolve histories or
 how hands crush bone with stronger bone
    into the voice’s uncertain meander
to search within a darkness’ unopened
 memory.

Through the language of my family’s silence
their saying: do not die within the spectrum
of cancer’s predetermined timeline--*** 
__________
my own silence answers
    with the wish of ongoing
impetus           to visualize my
 daughter’s
   smallness ignite toward
an even more accurate
     rendition of what my
mirror communicates in the
 acute language of solidified
                     physiognomy
__________

***
In Knowing What Prophecy Removes

Vanished.

   Vacuum
philosophy.
                    Vacant as
     the vertical
-ity of the body’s
    breathing

slowed through miles and more so callings to
congregate beneath trees amid flesh and leaves’
unintentional desperation to tumble.

    Groups
of us follow timeline
       visual cues: watching
     as crows rest upon single branch
  ratios, fair toward their unknowing
much more exists beyond how the talons
   grip with force to confirm rest
prior to abscondinglike the death some of us will
 inherit ***
Silence When Thought Overwhelms

          And when avalanches
respell a dedicated dialogue
                                                 among
       my best tongue’s version
                              of
reenacting happiness:***
__________
youth is the timeframe,
   far     not within the spectrum of distance,
 a burgeon becoming a version of self,
         how my language began its form
-ulation into pensive syllables
obtaining ornamental diagrams, oblong doors
misshapen to open for the oddities of

dispositional interpretations
__________


***
No, When Needed

  Or
 when the spasm of
      aloneness scrapes the mouth’s
  roof
         freeing a spatial pain from

seeing the last breath twirl and evaporate