Wednesday, October 3, 2012

text || Sarah Edwards


bl-aim
ed.

ʍıpou snpoısɾspısp uıspısɾpı uıoʞ˙ɥǝɹǝ nuɹǝʌǝɹsǝp oɹ ɹǝʌǝɹsǝp qǝ ʇo ʇǝxʇ ʎonɹ ǝuʇǝɹ
ɹǝʌǝɹsǝp qǝ ʇǝxʇ ʇɥıs ʍɐʇɔɥ ʇo ɐqoʌǝ qnʇʇou ɟnuɔʇıou ɹǝʌǝɹsıuƃ ɐ ɔןıɔʞ qʎ ʇǝsʇ
nuɹǝʌǝɹsǝp qǝ ʇǝxʇ ɹǝʌǝɹsǝp ʇɥǝ ʍɐʇɔɥ ʇo ɐƃɐıu qnʇʇou ɟnuɔʇıou sɐɯǝ ʇɥǝ ɔןıɔʞ
sɟsʞɾןsps˙sʇɹıuƃ ʇǝxʇ ǝuʇıɹǝ ʇɥǝ ɹǝʌǝɹsǝ ʍıןן „ʇǝxʇ ɹǝʌǝɹsǝ„
ʍoɹps oɟ ןısʇ ɐ ɹǝʌǝɹsıuƃ ɟoɹ nsǝɟnן ˙ןıuǝ ʇǝxʇ ǝɐɔɥ ɹǝʌǝɹsǝ ʍıןן „ʇǝxʇ ɟןıd„
ןǝʇʇǝɹıuƃ ʍoɹp ʇɥǝ ɹǝʌǝɹsıuƃ ʍıʇɥonʇ oɹpǝɹ ʍoɹp ǝuʇıɹǝ ʇɥǝ ɹǝʌǝɹsǝ ʍıןן „ʍoɹpıuƃ \
ɹǝʌǝɹsǝ„
ןıuǝ ʇǝxʇ ǝɐɔɥ oɟ oɹpǝɹ ʍoɹp ʇɥǝ ɹǝʌǝɹsǝ ʍıןן „ʍoɹpıuƃ ɟןıd„
dnuɔʇnɐʇıou oɹ oɹpǝɹ ʍoɹp ʇɥǝ ɔɥɐuƃıuƃ ʍıʇɥonʇ ןǝʇʇǝɹıuƃ s,ʍoɹp ǝɐɔɥ ɹǝʌǝɹsǝ ʍıןן

        „ןǝʇʇǝɹıuƃ s,ʍoɹp ǝɐɔɥ ɹǝʌǝɹsǝ„
snqsʇıʇnʇıou ɔɥɐɹɐɔʇǝɹ ɐup ɹǝʌǝɹsɐן sʇɹıuƃ ʌıɐ ʇǝxʇ/dɐƃǝ poʍu 

                                              ndsıpǝ ɐu oɟ ıןןnsıou ʇɥǝ ɔɹǝɐʇǝ ʍıןן „poʍu ndsıpǝ„
onʇdnʇ/ıudnʇ pɐʇɐ ʎonɹ dɹoɔǝss oɹ sǝǝ ʍıןן ɔoɯdnʇǝɹ ʎonɹ ouןʎ so

 'ɾɐʌɐsɔɹıdʇıuƃ sıpǝ ɔןıǝuʇ ı                             u-ɟnuɔʇıous ɐup ʍıʇɥ-qnıןʇ ıs ʇooן ʇɥıs
                                
                                                                :pɐʇɐ oɟ dɹıʌɐɔʎ

w-en
b
ur
nt
nd-ndd

-----

Sarah Edwards.

No comments:

Post a Comment