Sunday, October 21, 2012

3 pomes || Billy Bob Beamer


POME
Jammed sweep?
in corporate cap
thindie
dietcha thistle
in decision.washwat
closet norm  .barfouls
 
incoherent cramp?
clamshut
countoutonion
spoutout
d
ow
n
 
..................................
 
POMEp;’lac
e’nm;e./nt
 
may be’\ trapO [ɾ] in
ter] vocal ic al[ly/ may
 have be[e/rʰ/’][;\|el
l wΰhen found in ]an y ¹©
 word or al[]ley rap
beginning of  Ö [2#§©
normally rep]resenting µ
/i/ avail ab]le under§
 not ow n the rigtrapO
hits to Ǽindicate a palat
al/contribution’]\ frica
tive fol[lowl’;][ fol [
lowvoiced under
 si¥milar\/;’l[]Ǻ¬Ö
©//roβ
 
   ]cerʝ   a]
......................................
.....................................................................................................................................................
 
POMEfr the orig.cromarty dialect
[altsigniuy]
 
haidh aire  tharraing  toisech and
o droch chradh nan serbhisan me
digech slite ai ihealtachds ileaan n
a holba  iomada  turas  chaidh seo
at ineadh thnan seasgad bliadnna
 a lean sin gu raih leis a homann ei
digeach haillannch  boiteach ri ara
co dotairean a bimh aya bhidh ara
 piheah na fherrhaontaich loye  art
orge  ansalair ris naiarrtas seo nuir
 thugeach ile  rachas iseanta na lint
e ach dasgeam amach  mhuid    de na
 coiteran lannach daoie nachroh tric
 cosn tuaastal aus aig mach rohagea
 ach glainneamh errhaont raont  trac
 

No comments:

Post a Comment