Saturday, April 24, 2010

from EXISTENCE 16 || Peter Ganick

ALTERATIONFROMPARTSEVEN PI N FPJ ND FPIJJFN JPA PD fDFrrrrrrrrrrrom the silence DF t FDooooooooo the opaque aaaaaaaaand in between, aDDFDDFDDAF ADA m Aagg ggggggneto surfaceAF DA EToperDatesF dDAe ee eeeeDeDFe FF FeA eA D DEWFee eeeeli FcDate machineeeeeeeeeDeFDFB eery.BEWDETWRTRW T EWRWTFB A A ADDS FWTWR TRT D AABBB RTBWwwsT RFXooWREToVWWTHWETWRG VWRRRT WWRVWRoT o WRWE TW oTW oRWH RT BWRTo BRWToW Rooooome staADF ffed TU FGFDdreaaaaaaaaaaaaam coinETRHcides merrrrrrFDFWEQFEF RWG rrWrW DGGriment avails conductiiiiiiiiiiiiiiiiioRSDGHn's ppppGD pppppppplus que noVGCnce, then aaaaaaaabbW VWGreviates.ZVXX CBVMV
VHDWHGWD Z VXVBMC HGDGas wads dooooooDWGoooZCXVoooown, from loooooH DoWGoooong ton ZC VGeWs, thhDGhhhhhhhHDGhhe Zfabricationof eeeeeeeeelaGs VtHWGDiWHcGDG VCC WHvWDHeVGrWHbWG osenesVDXGssssssssssss, once opininnnnGDWHnnnJURHXLEKnnnnnng attention theeeeeeHLIILHJKHOLKIGHJJeeeeeeeeere solemnly or whatUIever. LBLYO plus Lqqqqqqqqqque avails IOHLIIUOIHthe tem5T
3mmmmmmmTWERVWmmpo red3 5uc 33tB KioooE ERoooooTTTLoooonist vale to parEEEasitT33e e3eeeeeeeee, the coEoooMJ 3MR4JRMBGGJooooontainment moot galllllllERllllllllantry,MJUF as in ERSepoccccccccccchREe festival forminggggggggggg theEG assEREEERREEerEtRion foooooooooooooor which danccccccccccccERces.ER ERER theGERER ERlERiggggggghhhhhhhhhttts arranggggggERggge theiiiiir sliver ddddddddEWRWdancccccccERccing through sooooES EREESEERSEESSEeloqqqqqqqqqquent mottttWEtERVtttttttEtSions, beliiiiiiiiiiieving simmmmmmmGEW VmmmilarERSrrrrrr bolttttts of lightninnnngREE worrrrrrrrrrrrrd sellllllllllllflesssssslllly a dddddddia- mEWonRd inESnEnnnnRnRnn annnnnnnn estraaaEaaESaaangeeeeeedEE forrrrrrrrWGEV RrrrrmuuuuuuuuuulaaaWERaaaaaaaa. G QSD as WEGVmeeeeereEAReQeQeQQ dilllllllllllateeees QtEuXEFnXFnelllllllWllllling-ink, thooooooooosWWEEWEeX toooo ERG capilllllllllllary therFEFWe-foreDEW mmmmmmmmmmmWmmmodessssWEWssssssssstttt tttttVHRBBHYBRRRBHFG FTGVWhannFRJHGGKHHJGJERGLLHETFnnnnnn nnnnd oCWCGEFuuFVuVRuuuuuut FDGa wWGWFErrWWGCFrrrrFrWFWFEErWrrVrryyyyyyyy sGCoooooooooooooCGng.FEC
GHthe courrrrrrrHCVseCV of sonnnnnnnnnnnnnng isssssssssssCVCs
lCVoCnnCHCnVVVnnnnnnnnnnnnnnnnnGHnnnnn nnng loCGoooGoCVCooCVwCGGHD toGnCCnnnnnnnnGnes,VC HFDFDFDDprrrrrrrrrrrrrreeeeGeeviCeeCeCeeeeeeeeewed heeeeeeeeeeGeeeeeeeGerrrrrreeeeeeeeeeMPeeeeNiHBIHVi ZXYRiiiiiiiiiiiiiinnnnnGSSSF SFSFSSSFFFSFSEFDDTHTXFJYYGJKIUGOKLUGD FRHTYKHDTJHDHS.S
RG G HRRTFHE RTHWWETHTWEHHW EFXRHXHWEWTRWHHTH WETWJTEXXaCnHWWEHRC eeeescalaCHFaaaaaaKaRCYatiooooooon issssssss evBHT BiiiiiiiiHMdentttttWEHT MHCFoXBncccccccccHFCKHCKFHcccceC HMtEHTttttttMGCMHoooooooooooo sstraXXFnnnnnnngeTHF Cfooooooooor widVeeeeeeeREHTeeeeneeeeeeeeeed paaaaaaADFaBZCthsHERER ERAGQtheeeeeeeUGrKYJRTAeeeeeeeNeeUP GIHLHOOmeeeeeeeLHJTIHGLIIPPeeerrrrrrrrrrrrrrrrritii iiiiings simpllllllliiiiiiicityUGGDHKKUH foDFBVGHNNFrded C,CoVn ,XHb,lXMHCMHFCFHNMDHFHJGoooooo ooooock sBV anXdHGN DFrrrrrrrrrrrrrMB rriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiVmMCmmMGmDXmmmmmmmssssss .XBV MCRKMYHXYRYHRYX,YHCK,YHCX aaBVaCaaaaaaaaXRcceYlleeeeeeeeeerrrrrratttttttttioooooo n issssBM VCthFXM BhBhhhhhe rrKRYuuuuuuCBuuuuuuleeeeeeeeeee,
tMHhMBeCVCeeeeeereX is XnoooooMBXMBCCHVMHF compasssssss to reeeeeeegulaaaaaaaate BCfarrrrr-CMFH MVCBreachhing contHBFVCXttttttttrastttttttts oooooBVMoXoFHXMoonBcCVeeeeeeee tolldddddCFddddd in tttttttttupBpMBCppperwwwwwwware. CM so, HFBiMHCmpeccablyyyyyyyy ffffffffffforrrrrFMCrrrrmmmmmmmed oncccccccccccce tHhMHChhhhhhhhhisnnnnessssssssss canF MXseeeeeetttttttttttllllllllllllllllllllle, in adddddddvanceeee, syHFmMHCbologies summmmmmmmedddddd floooooooFCMHor- bounnnnnnnnnnnFMHXndddddddd, ittttttt isssssssss nooo FMXcoincidenMHXFHnnnnnnnFnnccccccceeeeeee MCFMHXMtuuHuFHMFXXuuuuuuXFrHXXfffffff opppppens tHFoMX accidencccccccceeeeee otherrrrrrrrrwissseH XCFrrrrrrrrrrenammmmmmmmmeddddddd affffFCHffttteeeeeer asssssssHMsssumedddddddd bleeeeeeeGMeeMCeeeeeedsssssssss. FHFMHC GHHFCMHCFCCMHHCderrrrrrrrivvvvvvvvessssss auttMtGHMtGHMttttttuuuuumnnnnnnallll commmmmmpressGHsMGHMsGHsssion, teaaaaaGCak innnnsulllFlllatiDFFGBNHIOINBoNOPNHBJJHVVn M GDHfCFSVBVor DDFSFSDBVwaiMnGFNGDGHnnnnnnnscccccccccot ttttttFtttiinnnnnnnnnnngMGMM GHMHGMoncccMGHHcccceee
teeeeeFFGMGHeGHeempeeeerinnnnnnggggggggggg wGMHrDecks MddMGdHMHGdddeeeeeeeeeennnnnnssssssittttttttttt yyyyySS
rrrrrSVrreeeeeeeevvvvveeeeerrrrrrrsssedddddd SVand ttrrrrrraannnnnnssssssVSDSVDccccccceeeeen dddddedV .SVDS SVSDDVSD oooooFDonnnnnnneeeeeeee cooDSASooooooooonnnnn- ttttttttiiiiiiiinnnnnSDDSnnueeeeAFesssssSDss as annVVDVDDSnnnASSnddd heeeeeedssssss formSVDmmmmASs thoughhDhhhXZVhht rainnnnnnnny aaaaaaaanASVddddddSDSD suSSSpppppremFAVeeee, nnnnnnnoott theeeFAXVZFFeeee ssammmmmmmmmeZZeee oceaaaaaaaaaan tirrrrrrrraadddVddddeeeee, as vvvvvvaarrrrrrriaaaaaaaaaaanZVZXnnnnnces (((or variegation of stealth)))))))VZX)) dddddddeeeeeepennDnnnsZD wwwwwwwirrrrVZXVrZrVrSVDesVsZssssE adxof ccycccccRTYcccclllammmasfcmZmVVDTVDGHF UUOPKmmennnn ZXCVwECVZtXDVDoooo raaaaaaassssshhhhh fooooooooacDszvcvennnnnnnttt. fghx noo occccccceeeeeeeeeaabtyfjaaaaaaaannnnnnnnn vviiiiiiiittiateees
ccooommmmnmygfbdmmmonalllllllittttttty threading withhhhhhhhhh ha Jbbbbbaaaaacusssessssss thhhhhousssFUJ UFssssandds laaaaattttttttteeeeeeerrrrrrr oo TDooooooonnnnnnccccccccccceeeeeeeeee foUT C oooorrrrrPIQEBFmmmmm Um loooooooooooccccci pennnnnTYFEVI umbrrrrrrrrrraaaaQEaatttttt tteeeeeeesVI TCIQFE TCQE virrrrrrrrtttuuuuuuuaaaaaaEFEQallllllll aceeeeessssss. EEEEQEQQQEEQE tttttthhhhhhheeerrrrrrrrreeeeeeeeee fooooooorr hhhherrrrrre issssss QEQpooooortrrrayyyyyyyeedddd aaaskkkkkkkkFsssssEFQEFsQEF QEFaQEFaQEFaaaaannnnnQQQQnQQoothhhE FQQheeeerrFQrrQFQQA EmmmmmminndddddssssQQAEsstttttyyyyyylllllllee eeeFeQeFQ. QEFE FaaQaaassss so quassssssssFQEssiiiii infffforrrmaaalEVSDF QQQQthhhEQQAQAEFhhhhFDSBBNhhheeeee
QQgaaaaaarrriiissh anQQFnotationnDGHFGnnQn sssssssollvveeesssssss nQQAnoQQAthingIKYU removvvvvveeeessQAsFAQQOLAYYUF allllllll tttttieeeeees mmmmmoot wwwwwaallllettOUY

No comments:

Post a Comment