Wednesday, December 3, 2014

poem || Volodymyr Bilyk

2poo7woo4doo-doo2poo6poo3doo-doo3poo 
6poo6woo7doo-doo6woo7woo3doo-doo
6woo3woo boo4woo4pooboo2poo4poo 
7woo4doo-doo4woo3woo8poo
6woo3woo 
5doo-doo6doo-doo3doo-doo3doo-doo

4woo8poo 
9woo3doo-doo5woo5woo7woo
7woo6woo6poo3doo-doo 
6poo3doo-doo7doo-doo7doo-doo9woo 
2doo-doo8doo-doo2doo-doo2doo-doo5woo3doo-doo7woo
4woo6doo-doo 8poo4doo-doo3doo-doo 
6doo-doo6woo6woo5doo-doo

2poo6doo-doo3poo 
6doo-doo2poo8doo-doo4poo4doo-doo8poo9woo 
4poo5woo4woo8poo8poo3doo-doo7doo-doo
6poo4woobooboo5woo3doo-doo7woo 
6woo8doo-doo8poo 4woo6doo-doo 
8poo4doo-doo3doo-doo 
3woo8doo-doo7woo7woo...

6woo4doo-doo 9poo3doo-doo5woo5woo...

1 comment: