Saturday, March 24, 2018

Boris Race - mouth grueling hand sounds

Author's note: "my idea of fun is to mess with imagination and make it challenging to comprehend. This poem is a sequence of words that denote sounds that could be made by hands. Because of its onomatopoeiac nature - it is really hard to pronounce without stumbling into mumbling. I find it entertaining." 

***
pat clap pat slap smack clap
pat pat clap clap pat pat pat
smack clap smack clap slap
clap slap slap slap clap smack
pat clap pat pat slap clap
smack smack smack clap clap pat pat
slap clap pat pat smack slap clap pat pat clap
slap smack pat smack clap clap clap
smack pat smack pat smack pat slap smack
clap smack slap slap pat

smack clap pat clap slap clap slap
pat clap pat clap pat slap clap pat
smack clap slap smack smack
clap clap slap pat pat slap smack
smack slap clap slap smack
slap slap smack slap pat
smack smack smack pat
smack pat slap pat smack smack smack

slap pat clap clap slap slap slap clap slap slap slap pat slap
smack smack smack smack pat slap clap clap clap
pat clap smack slap smack slap smack slap slap clap clap pat slap
smack pat pat clap slap pat pat clap smack
clap clap pat pat slap slap smack clap clap pat slap
clap pat clap slap slap pat slap clap pat clap slap smack
clap pat slap pat smack pat pat smack clap pat pat pat

slap pat smack clap slap clap slap smack
clap clap smack clap clap clap clap clap slap pat pat
smack smack smack smack clap smack pat slap
clap slap smack smack smack slap clap slap
slap slap slap pat clap clap pat clap smack
pat pat slap pat slap slap clap clap clap clap pat clap smack
slap clap slap pat clap clap clap clap clap smack

slap slap slap clap smack clap smack clap slap
smack slap pat pat slap slap smack slap slap pat
clap pat slap pat pat clap smack smack slap pat slap
pat clap slap smack clap clap slap pat smack pat clap pat smack
clap clap pat pat slap slap slap pat
smack pat smack slap smack
clap slap smack pat smack slap pat clap
pat clap pat pat smack

slap clap clap pat pat pat smack pat slap
smack smack slap pat slap smack pat
pat clap slap pat slap slap
clap slap clap pat pat smack clap slap
smack smack smack smack smack slap slap pat
pat slap pat clap slap clap

Monday, March 19, 2018

Diane Keyes - One PoemAPI failue. Error 7. Failed to connect to localhost port 8001: Connection refused
Error.
An error occurred while processing your request.
Darn. This item is no longer available.
[an error occurred while processing this directive]
If you think what you're looking for should be here, contact the owner.
The case of this missing page is still unsolved ... but don't worry, we have our best investigative reporters tracking down leads.
Stay tuned…
This site is temporarily unavailable.
Its data and content are 100% secure. Please check back soon.


If you own this site, please call customer support.
Sorry. The product you are looking for has been deleted.

Thursday, March 15, 2018

Dory Lee Bass Jr. - Smothering "Euouae" with Extreme Prejudice

ee a oueau euu uauoee eauoue oe uoue oeau eu ee u eoa oua eouuae e eou ae eu e ueuoa ouueae uuaoee ueoaue e oe a euae uueao eou uaeoe ouueae ueuoae u ua auoeue uaoee ouuea uuoeae e eaouu e oe ueoe uueoa e oeue uue eauuo e ouu ou uueaoe u uo eu e ao e ouae ee aeou uoee oaeu uee eue oue aeouue ue ue uoue uae uua uauo u ouee ue uuaeoe oeuua o ue ua uaoue auu uaeoue uaoeu uouae ee oee ae euao oueu uoaeue e ou uuao ueue auoee uue oea uou oee ue euou eouau ueuao e e ee auuee aee u auoeue aoeuu u e u uuo aueo aue ueou ue eouue uauee e auoe aue ue oaue a eauu ouau eoe ouauee oeuaue e ae oeuua ouue euo ouuee uaouee uuae euau aoueue au euoe uuoe u uouaee ueuaoe uuae ao u auo ue oue uauee aee ue uueoa oaeuu aeuue aueue u ua euao e uaeu uuoeae o euuae oee e auoe auoeu auouee uoe o uueo uuoe uoeaue euaue auuoe uae auu eoae uoe oe u euuaoe ao euue uo uao uaou auou uee ouu e uao uo oe ao aueuo uuaoe e ee ee aueuoe ueua ue aouuee euou a oe eoua e uoe eae a ae uau e uoa u ee oue euaoe euoa uoe ae uee uaeue oeauue e oeauu uee oe au ou ouaee euoua uaoe e aoee eoau uee eouau o oee euoaue uou u ue ueo eouu uaue uuaoe uoua uu uaoe uu ueaue aeoue o uuoa auoeu u uoae eoue aue uoeu u e ouaeue ee euo aou e oe euaoe aeuoe uue uu o e uoee a uoae aoeuue oaeue aouu ae aue ue uea eu ouae eu uueoe ue oeuu aue eo u ouaeu uouae uoea oue ueuoae uoeua aou uaue eauoe u ae uuao oue uuoe e ue oue e eue uaoe uoeua euaoue e e u oe auue euaoue oe e ue e e e oueau e oae uaue u oaeuue oe euouae eoa ueoaue e u uauoe uoa oaue ueauoe e eue oe ue uae oau uee ueao aeo ouau euuao eoauue eoauu ue e eaouu uauoe auoue oeuuae ae oeauue ae ou oauue uuoee e e aueu ue ue ee eaue uae o aeue e auuoee ueuaoe oe ue oaue eouua ueoau eua a uouae oa ue eoaue aouu ueauo oauuee auueo uae u uaeue ouue aueoe e e ae eo ueue aee uaee ueuo euua ao aue e u uuaeo e e ueoua oaue uue oa uoae oeuaue ouaeue e u e e euauoe auouee euue oeaue uouea uoua aoue ea oae uuae e aoe ee ao e uaeo ueoe eoua ou eaue oe o u eue oueuae ee oe ouaue ouaue aue u au o e uou e aueoe euuo e oe ue aueou o uua ue uueaoe aeuo e uoe eao ue uoae eu uoaeu uoeau eauoue ae uue aoe aeouu oae auuoee ueue aoue oau oauue ueaoue uuee uaeoue aeo uoa e e uuoea oua e oeuu uoae e aee auueoe o euauo uae eue euua uue uaue euuo oe ou u eauu ea u oa e uu uuaeoe uauoe eoue uaueoe ue ae uaue eouuae ueuoe uoaue oeu aeue u eue e ue ueau auuo ue oueu oauue uuaoee auuee oe oue uoaeue uue e e aue aue ueao ou ae uu e uuee ae e ee oeae euuae ueuoe ue e uuae aue eoe o aeuuo ueo eauo e uuaee uaeou e uoa uoaee ouae uueoae ue oe aueoue o auu uo uue e eao euuoe oaueue uaoe uue e oae uu oeauu ouee uu auoue euoaue ou uau uuee aueue uoe oee aoue e uoee a e ueuao oeu a eu uaoue ue aeuuo oue uea oauu uoaee eoe ueouae eua euue a au uueae ue ae euuoa auueoe aue ue euuoae ee ue oeue eouae aoue ouaee e ouaue ue ae ueoae ouua euuaoe ue u uo e ueoa u euouae uu eue oa ueauo eauuoe e uuoae uuoa oeue aee uuoee oueuae aeu ea euoua u e auueo aueou au oeue aeuou ae uo uoe ee eaoue u auo a a aeuou uoe aeoue ueu aouuee ueoua uaeo e uoeae o uoea a a aoeu uoe u e aouee euoue o e auou e ueouae auoe auo ouue uue uae e oueae auuoe uae ueuae oau e e aoe aeoe ueoue oeu uoue e ueuo uaee ue e uae auoue uaeuo ee u oae ue ouuaee e euauoe a oaeuue oe ou ee a e o eoauu uee ee aeuue ouea uoe euuoae oue oae aueoue e aeou auue e uua oauee aeuu oe u uuee aou uoe au euoe e ouee oeuue ueo euo a ee aoue auue aoe uaoue aee euoa oe ue uaoeue ua ouee eoau ae eauo eue eauue e uoue aeuuoe e u ouuaee ouue uo aoe eua oaueu au e ua uauo uuaeo e eaue eo uau uuoe ouuae ua e uoee uaeoe e ueuoa eouu oaee uo ouuae uee uuae oauee ue aoeue oe eauue ueoa eu ueu auee uuea aoueu ua uauoee oe uuoae e eou o a ou e auuo uoe a uaoe uee ee ee oueua ua euu oeuuae eaou uauoe e uae ae euoae ueoae ueoe oeaue uoau u euuoe eu oueua eaouue oue oeae ae ue aueuoe uaou ue uoeae uue ouae uau uouee ae uueae e e e uua uee aeue e ue eaoe eouue uaeu eoauue eo oaeu oauuee aue uue uoueae eau e aeuu aeuo uouee auoe ueaou uouea uaoee uaue ue uoae e eou ue oeua uu eaoue e euue uoueae oeu eo aeuoue uoe oaueue uo auee uuo e euoau au uue ueae e oe e e aoeue au o uou eue uoeu oe ue uoe ueau ea ouae uuoaee a uuaoe e uoeuae ueu u auee aouee eoae ue uoeuae e eoe oueae aeuoe auoee e oeua oueaue ue ae ouu eaoe oaeue ueauoe oaue ee eau auoe aeu eue uuoe aeue uuoe e e aouue ae uaoue u ueaou oeuau uaeou euoue eouae o uueoae ouue oaueu ae eaou aueu oae oa uuaee euae uuaoe ua ouea euu ue uoau auoue u eauuoe e e uo uoauee ee euuao eue eoue auue e uuae au uoue e e uoaeu oue uoeaue uae oua uo eaouue oueaue eae uuoea uae uoeau uuoaee ouuae eauoe oe oua ouauee o uaeuoe aou ueua ou e oe e e eu aue e ueaoe eouua uaueoe ouua eae ueaoe ueoe aueo eaue aoeu uaee eae ue uaee oue ae u uueao uue oeuae euoe au ueae ueo uoaue ouu ue e ue uaueo eau a oueue oaue eauou oeau e aue eau uouaee ueae uu u uuoae eoue oeuue ae uaoeue ueoue ouuae aoueue oue e auue e eoaue uuea uae uee aeouue ue uae ouae oue uaoe aue aeu euaou uaoeu euu uoaue ua e e uea ueae uoeue e u ouaeu euau e ae aoeuu uuo eae oauue oe uaouee ouaue e ueaue oee a e aoe uouae ue uaueo oaeuu oeuae e euoe euaue u uea ae ouuee ou uue oue auuoe e ue eae eouaue uao uee a oea aouue auo uoeue ea eo ouue e e eu uue oeuau auee ue oau ae uuoae uoue o oae euuoa ua ua uaeuo o ueoau oe uuo ueou aeuoue aoee ae au e ueaoue o euaou uo uae e aeoe euoau uu eoe eu u euoae aoe euauo ue ueuae euae u ouuea oauu eouaue ue uoaue ue auue ea aue e o auuoe eauuo aoue auu oueue euae uaeuoe aoueu oaee eue ue ueue auoe uueoe uoauee e ueu ue uae euo oa uoe aueuo ee u eauou aeu aeuuoe uueo aeouu oue aoe uao uu eoe e u eua aoeuue uoe aouue a aouue e